अपठित-अवबोधनम् (part 1) | Studyment


(निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए।) 

एकस्मिन् वने एक शृगालः अवसत्। स अतीव चतुरः आसीत् । सः सदैव अन्यान् जीवान् उपहसति स्म। एकदा स वनात् एकं ग्रामम् अगच्छत्। ग्रामात् बहिः एकः उष्ट्रः घासम् अचरत्। 

प्रश्न
(क) शृगालः कीदृशः आसीत्?
(ख) सः कान् उपहसति स्म ?
(ग) शृगालः कुत्र अवसत् ?
(घ) शृगालः कदा ग्रामम् अगच्छत्?
(ङ) 'सः' इति पदे का विभक्तिः ?
उत्तर
(क) शृगालः अतीव चतुरः आसीत्।
(ख) सः अन्यान् जीवान् उपहसति स्म।
(ग) शृगालः एकस्मिन् वने अवसत्।
(घ) शृगालः एकदा ग्रामम् अगच्छत्।
(ड़) 'सः' इति पदे प्रथमा विभक्तिः।

Comments